Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Lubelską

Napisano przez Mgr inż. Piotr Sołyga
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Tomasz Joński, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować pod adresem: t.jonski@pollub.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów wynikających z procesu kształcenia oraz konieczności utrzymania kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon. Dodatkowo proces kształcenia wspierany jest przez adresowane do społeczności akademickiej serwisy www.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające w szczególności z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przyjętych w Politechnice Lubelskiej aktów wewnętrznych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji procesu kształcenia.
W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

Przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie wykraczającym poza dane osobowe niezbędne dla celów wynikających z procesu kształcenia wymaga wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, na podstawie wskazanego odrębnego celu przetwarzania danych, w sytuacji, gdy przepis prawa nie daje podstaw do ich przetwarzania.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu kształcenia oraz do celów archiwalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w niezbędnym do realizacji tego celu zakresie.

W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, dane  przetwarzane będą do czasu określonego w odrębnej klauzuli informacyjnej dotyczącej udzielonej zgody lub do odwołania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

 1. Politechnika Lubelska może przekazywać Pani/Pana dane innym podmiotom przetwarzającym je na podstawie zawartych umów, w celu realizacji procesu kształcenia oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  przysługujące tylko w przypadku danych, przetwarzanych na podstawie zawartej umowy z Panią/Panem lub na podstawie udzielonej zgody, oraz gdy Państwa dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Załączniki:

Ubezpieczenie NNW dla studentów

Napisano przez Mgr inż. Piotr Sołyga

W roku akademickim 2018/19 płatności za ubezpiecznie NNW studentów należy dokonywać na swój indywidualny numer rachunku bankowego w termnie do 14 grudnia 2018 r. Jednoczesnie informujemy że wpłata składki ubezpieczeniowej na konto, oznacza zapoznanie się oraz zaakceptowanie poniższego oświadczenia.

"Oświadczam, że przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz wyrażeniem przeze mnie zgody na finansowanie kosztu składki ubezpieczenia otrzymałem/am Ogólne warunkami ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne III 184 zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group uchwałą nr 12/04/2018 z dnia 13 kwietnia 2018 roku i mających zastosowanie do umów zawieranych od dnia 24 kwietnia 2018 r. Ogólne warunki ubezpieczenia Następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży, osób uczących się oraz personelu w placówkach oświatowych – ubezpieczenie szkolne III 184 dostępne również w sekretariacie szkoły/placówki oświatowej.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią dokumentu "Obowiązek Informacyjny Administratora Danych Osobowych" Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, który został mi przedstawiony jako osobie, której dane dotyczą.

W linku poniżej znajdują się Ogólne warunki ubezpieczenia, a w nim także "Obowiązek Informacyjny Administratora Danych"

Załączniki:

Uwaga - Po zablokowaniu konta !!!

Napisano przez Mgr inż. Wojciech Wójtowicz

Kontakt mailowy z administratorem: ci@pollub.pl

Załączniki:

Co zrobić gdy nie pamiętam swojego ID/hasła?

Napisano przez Mgr inż. Piotr Sołyga

Proszę wejść w tryb Rejestracja / sprawdzanie kont użytkowników, uzupełnić formularz tymi samymi danymi, które zostały podane podczas zakładania konta (włącznie z pytaniem pomocniczym i odpowiedzią). Jeśli dane będą zgodne, zostanie podany ID i nowe, tymczasowe hasło.

Załączniki: