Proszę czekać...
Proszę czekać...
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Lubelską
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38 D, 20-618 Lublin.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Tomasz Joński, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować pod adresem: t.jonski@pollub.pl
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą dla celów wynikających z procesu kształcenia oraz konieczności utrzymania kontaktu z Panią/Panem za pomocą różnych kanałów komunikacji, tj. poczta tradycyjna, poczta elektroniczna, telefon. Dodatkowo proces kształcenia wspierany jest przez adresowane do społeczności akademickiej serwisy www.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Politechnice Lubelskiej jest art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikające w szczególności z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przyjętych w Politechnice Lubelskiej aktów wewnętrznych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji procesu kształcenia.
W przypadku nie podania przez Panią/Pana danych lub niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie nie będzie możliwe zrealizowanie ww. celu.

Przetwarzanie danych osobowych w celach i zakresie wykraczającym poza dane osobowe niezbędne dla celów wynikających z procesu kształcenia wymaga wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody, na podstawie wskazanego odrębnego celu przetwarzania danych, w sytuacji, gdy przepis prawa nie daje podstaw do ich przetwarzania.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do momentu zakończenia procesu kształcenia oraz do celów archiwalnych na podstawie obowiązujących przepisów prawa w niezbędnym do realizacji tego celu zakresie.

W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody, dane  przetwarzane będą do czasu określonego w odrębnej klauzuli informacyjnej dotyczącej udzielonej zgody lub do odwołania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.

 1. Politechnika Lubelska może przekazywać Pani/Pana dane innym podmiotom przetwarzającym je na podstawie zawartych umów, w celu realizacji procesu kształcenia oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 2. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
  • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  • prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,  przysługujące tylko w przypadku danych, przetwarzanych na podstawie zawartej umowy z Panią/Panem lub na podstawie udzielonej zgody, oraz gdy Państwa dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.

Wirtualny dziekanat